سوانح وزیر

Dr. Syed Makhdoom Raheenد کتورسید مخدوم رهین در کابل بدنیا آمد. خانواده اش ازسادات مشهورکابل است که نسبش ازطریق میرابوالقا سم مدفون در شهدای صالحین جدمیرواعظ کابلی به  ابراهیم ابن موسی کا ظم می رسد  .
 پس ازتحصیل در لیسه غا زی وپوهنتون کابل درسنبله سال  1352 ازپوهنتون تهـــــــران  دکتورای ادبیات را کسب نمود ودرماه میزان همان سال به تدریس درپوهنتون کابل آغاز کرد.درکمیسیون تسوید قانون اساسی ولویه جرگه جمهوری  مرحوم  داؤد خان عضویت داشت وبرعلاوۀ تدریس درپوهنتون کابل دررأس بخش فرهنگ وهنروزارت اطلاعات وفرهنگ قرارگرفت . 

بیشتر

اخبار

بیشتر