مقرره ها

# نام اساسنامه دانلود فایل
1 اساسنامه افغان فلم برای دانلود کلیک نمائید
2 مقرره تدویر نمایشگاه آثار تاریخی و فرهنگی برای دانلود کلیک نمائید
3 مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت اطلاعات و فرهنگ برای دانلود کلیک نمائید
4 مقرره تولید فیلم و مراقبت از سینما ها برای دانلود کلیک نمائید
5 مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی برای دانلود کلیک نمائید