گالری رسانه

Ministry of information and culture last week

وزارت اطلاعات و فرهنگ در هفته گذشته

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تېره اونۍ کې

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تېره اونۍ کې

وزارت اطلاعات و فرهنگ در هفته گذشته

Ministry of information and culture last week

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تېره اونۍ کې

Ministry of Information and culture last week

وزارت اطلاعات وفرهنگ درهفته گذشته

The Ministry of Information and culture last week

وزارت اطلاعات وفرهنگ درهفته گذشته

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره اونې کې

Ministry of information and culture last week

وزارت اطلاعات و فرهنگ در هفته گذشته

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تېره اونۍ کې

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره اونې کې

Pagination