ریاست های مرتبط به مقام

۱- ریاست دفتر مقام وزارت

ریاست دفترمقام یکی از ریاست های کلیدی است که وظایف آتی را به پیش می برد:

ترتیب و تنظیم ملاقات های جناب وزیر، اشتراک در مجالس و اخذ یادداشت از فیصله ها و تصامیم اتخاذ شده، اخذ هدایات  و  احکام و ترتیب مکاتیب،  پیشنهادات و ثبت احکام مقام وزارت

 

ـــ اخذ مکاتیب، مصوبات  کابینه  ج.ا.ا  و شورای محترم وزیران  ج.ا.ا  بعد از هدایت مقام  وزارت  تکثیر آن به ادارات  ذیربط، ثبت پیشنهاد و عرایض بعد از اخذ احکام مقام وزارت  به ادارات و مراجعین، ارسال  گزارش از چگونگی تحقق مصوبات  به کابینه ج.ا.ا، و دارالانشای شورای وزیران  ج.ا.ا، ارسال  پیشنهادات جهت اخذ احکام  مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و ابلاغ آن  به مراجع مربوط ، تکثیر مکاتیب به ادارات دولتی وغیر دولتی

 

ـــ  پذیرایی از مهمانان  خارجی عالی رتبه  دولتی و غیردولتی،  ترتیب و تنظیم  جلسات مقام وزارت،  تنظیم ملاقات های جلالتمآب سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، تنظیم ارتباط  تلیفونی مقام وزارت به ادارات  درمرکز و ولایات و همچنان  یادداشت  هدایات  مقام محترم  وزارت.

 

ــ طی مراحل و پیگیری تمام در خواست ها و مکاتیب  واصله از 33 ریاست  اطلاعات  وفرهنگ ولایتی و ارسال آن به ریاست های  عمومی  به منظور اجراات

ــ فراهم نمودن تسهیلات در جمع آوری، مطالعه، تحلیل و تجزیه  گزارشهای واصله  از ولایات

ــ   ارسال  رهنمود ها، پالیسی ها، پلان ها، استراتیژی ها وهدایات مقام وزارت غرض تطبیق به ریاست های اطلاعات و فرهنگ ولایات

ــ  هماهنگی و ارتباط دهی ریاست های اطلاعات و فرهنگ ولایات با یکدیگر

ــ  هماهنگی و ارتباط  دهی ریاست های  اطلاعات و فرهنگ  با ریاست های مرکزی وزارت

ــ  نظارت و مراقبت  از اجراآت کارکنان  تحت اثر به منظور انسجام بهتر امور

ــ  انجام  سفر های ولایتی به  منظور وارسی از امور و تا مین همآهنگی بین  ادارات  مرکزی  و ولایتی

ــ ارایه  مشوره های لازم به واحد  های  ولایتی  جهت دستیابی به نتایج متوقعه

ــ  ترتیب و تنظیم سیمینار ها، ورکشاپ ها، کنفرانسها، مجالس و محافل ادارات دولتی و غیر دولتی

ــ  نظارت  وکنترول از توزیع کارت  شناسا یی برای ژورنالستان داخلی و خارجی جهت انسجام بهتر امور

ــ  تأمین ارتباط با مراکز فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و رسانه های تصویری و شنیداری جهت دعوت  آنها برای اشتراک در برنامه ها

ــ   اطلاع رسانی جهت اشتراک رسانه ها و نهاد های فرهنگی در کنفرانسها، محافل و سیمینار ها

ــ  به دسترس قرار دادن کتب مورد  ضرورت ژورنالستان  به منظور تحقق اهداف و نتایج  لازمه

ـــ اخذ و ارسال کلیه  مکاتیب مربوط  وزارت ا طلاعات و فرهنگ به سایر ادرات مربوط، ارگانهای دولتی و غیر دولتی

همچنان  بدسترس قرار دادن  اسنا د و سوابق سالهای ماضیه  از مخزن مرکز وزارت

۲- ریاست تفتش داخلی

نهاد های تفتیش داخلی تقریبآ از (30 ) سال قبل در چوکات وزارت خانه ها وادارات دولتی بمنـــظور بررسی واطمینان ازشفافیت حسابدهی امورمالی حسابی وسایر اجراات درادارت ایجاد گردیده است که ریاست تفتیش داخلی وزارت اطلاعات وفرهنگ درسال 1384 درچوکات تشکیل منظورشده  وزارت با داشتن (5) نفر پرسونل ایجــاد واغازبه فعــــالیت نمود حال حاضرریاست تفتیش داخـــلی با داشتن (12) نفر پرسونل فعالیت میکند .

هدف ریاست تفتیش داخلی تفتیش وبررسی اجراات ادارات تحت امر و اطمینان از شفافیت وحسابدهی بمنظور کاهش موارد فساد درادارات میباشد.

دورنما ریاست تفتیش داخلی حراست ازدارایی های عامه ، کاهش فساد اداری وبهبود شفافیت و ایجاد اداره سالم وحکومت داری خوب میباشد. ریاست تفتیش داخلی درحال حاضربرعلاوه ریس تفتیش داخلی بست دوم دارای یک بست (5) مدیریت اجراییه ، یک بست (4) مدیریت تحلیل گـــزارشات  یک بست رتبه (3) آمریت تیم بررسی با دوبست رتبه (4) مفتیش ولایات ویک بست رتبه (3) امریت تیم بررسی ادارات مرکزی با دو نفر بســت (4) مفتیش ، یک بست صفا کار، یک بست خانه سامان و یک بست دریورمیباشد .

1-    هدف مدیریت اجراییه اجرا وپیشبرد امور اداری ریاست تفتیش داخلی میباشد .

2-    هدف مدیریت تحلیل گزارشات عبارت از تحلیل گزارشات امریت تیم های بررسی ریاست تفتیش داخلی میباشــد.

3-    امریت تیم بررسی مرکزعبارت ازبررسی امورمالی وحسابی وسایر اجراات ادارات مرکزی واطمینان از شفافیت وحسابدهی وایجاد حکومتداری خوب میباشد .

4-    هدف امریت تیم بررسی ولایات عبارت ازبررسی امورمالی حسابی وسایر اجراات ریاست های اطلاعات وفرهنگ ولایات طبق پلان منظورشده ریاست تفتیش داخلی صورت میگیرد

اجراات ، بررسی های پلانی وفوق العاده که بنابر هدایت مقام محترم وزارت صورت میگیرد در مجموع بعد از ترتیب پلان وقبل از آغاز بررسی ، در جریان بازرسی های مراجع چگونگی ترتیب مکاتیب ، گزارشات ودرسایرموارد نظر، اصلاحات ورهنمایی لازم از جانب رییس تفتیش صورت گرفته وبعد ازان قانونآ از نتایج ان شخصآ به محترم وزیرویا  سرپرست  ان مقام تقدیم میگردد.