د وزیر سره اړیکي

مولانا مفتي عبدالمتين (قانع)

د اطلاعاتو فرهنگ وزارت مشاور او مطبوعاتی  ویاند

Mob: +93705838383

Office: +93202526200

muftiabdulmateenqani@gmail.com :ایمیل أدرس