د وزیر سره اړیکي

عبدالواحد ریان

د اطلاعاتو فرهنگ وزارت مشاور او مطبوعاتی  ویاند

Mob: +93 707609524

Office: +93 20 2100813

ایمیل أدرس:  abdulwahidrayaan@yahoo.com