قوانین

# د قوانینو نوم د فایل دانلود
1 د کاپی رایت قانون دلته دانلود کړئ
2 د ملی آرشیف قانون دلته دانلود کړئ
3 د ګرځندوی قانون دلته دانلود کړئ
4 د لرغونو اثارو او کلتوري میراثونو ساتني قانون دلته دانلود کړئ
5 قانون حمایت از حقوق مولف، مصنف هنرمند و محقق دلته دانلود کړئ
6 اطلاعاتو د لاسرسي قانون دلته دانلود کړئ
7  د ټولنیزو رسنۍ قانون دلته دانلود کړئ